11. des
ÅRSREGNSKAP: Ordfører Rune Gjertin Rafaelsen gjør nå opp sitt politiske regnskap, ett år etter at han tok over ordførerklubba. (Arkivfoto: Birgitte Wisur Olsen).
 
Ordførerens politiske årsregnskap
Sist tirsdag var det ett år siden ordfører Rune Gjertin Rafaelsen tok over som ordfører i Sør-Varanger. Nå kommer han med sitt politiske årsregnskap.

Publisert: 26.okt.2016 20:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:10

Side 6 og 7

«Ett år går fort når du er ordfører i Norges mest spennende kommune»

Rafaelsen fikk en vanskelig og utfordrende start på sin ordførerkarriere etter at han tok over klubba etter Cecilie Hansen (Sp).

- Ett år går fort når du er ordfører i Norges mest spennende kommune. Det er mye som har hendt i Sør-Varanger og i verden forlvrig. Som grensekommune mot Russland står vi alltid i fremste linje når det utenrikspolitiske klimaet endres mellom øst og vest. Vår kommune opplevde høsten 2015 dramatiske dager hvor 5500 flyktninger og migranter krysset grensen på Storskog. Vi fikk store nasjonale utfordringer når statlige myndigheter sviktet og ikke så alvoret i situasjonen.

Nasjonal skam

Som kjent blir det rettssak i etterkant av flyktningekrisen i Sør-Varanger. Rafaelsen mener det lokale politiet, kommunen, næringsliv og frivillige tok et stort samfunnsansvar og sparer ikke på kruttet i forhold til de sentrale myndigheter.

- Jeg er veldig stolt over hvordan vi som et lite lokalsamfunn klarte å håndtere en svært kompleks og nasjonal krisesituasjon. At vi nå i ettertid må krangle med UDI for å få dekket kostnader vi tok på vegne av fedrelandet er en nasjonal skam. Uavhengig av UDIs holdning til den krisesituasjonen vi sto overfor, vil jeg fortsatt arbeide for at Sør-Varanger skal være en raus og inkluderende kommune hvor vi alltid skal prioritere mennesker i nød. Sør-Varanger bidro sterkt i oppbyggingen av Vestleiren. Jeg beklager sterkt uforutsigbarheten fra UDI, som gjør at 39 mennesker om kort tid blir uten arbeid i Vestleiren.

Konkurs

Når flyktningekrisen avtok, kom en ny utfordrende sak for Rafaelsen og den kommunale ledelsen, konkursen ved Sydvaranger gruve.

- 400 personer sto plutselig uten arbeid. Det ble - og er - fortsatt en krevende situasjon for de som står uten arbeid. I første omgang var det de ansatte ved Sydvaranger gruve som ble rammet, men det vil også ramme ansatte og firmaer som direkte og indirekte har kontrakter og samarbeid med gruveselskapet. Disse bedriftene og ansatte må ha samme fokus fra det offentlige virkemiddelapparatet. På samme måte som Nordens klippe tok ansvaret for alle ansatte, ikke bare de organiserte, skal vi i fellesskap finne løsninger. Arbeidsledighet er ikke et personlig ansvar, men et politisk ansvar som krever handling.

Nå setter Rafaelsen pris på at AS Sydvaranger har kommet i gang med en oppstartsaktivitet, ommen i begenset omfang.

- Kommunen, kommunestyret, regjeringen, virkemiddelapparatet og det lokale næringsliv var raskt på banen for å komme i gang med en omstillingsplan. Vi klarte på rekordtid å få etablert et omstillingsselskap, Sør-Varanger utvikling. Det er satt ned et kompetent styre og en daglig leder er på plass. Vi vil i samarbeid med næringslivet arbeide for å gjøre kommunen næringsvennlig. Alle som kan, må være med og bidra for å nå målet om 300 nye, private arbeidsplasser i løpet av seks år.

Stamnett-terminal

Rafaelsen tror at kommunens bedrifter, til tross for at kommunen har store utfordringer, kan ta nye steg og utvikle seg videre.

- Vi må ha fokus på de etablerte bedriftene samtidig som vi ønsker nye velkommen. En av de viktigste oppgavene blir å utvikle nye næringsarealer. 

Opposisjonen har gitt Rafaelsen kritikk for at de ikke har tatt en beslutning i stamnett-terminalsaken. 

- Sør-Varanger kommunestyre forventer at regjeringen så raskt som mulig tar en beslutning om stamnett-terminal. Sør-Varanger kommune har i klartekst gitt uttrykk for at vi går for det høyeste ambisjonsnivået. Kommunestyret vedtok i 2013 etter råd fra Statens vegvesen Leirpollen som stamnett-terminal. Kommunestyret vedtok i forbindelse med KVUen i februar 2016 også å gi vår tilslutning til Pulknesset, dersom regjeringen ville velge dette alternativet. Regjeringen har lovet en beslutning i februar 2017. Sør-Varanger kommune er klar for samarbeid med private aktører så snart regjeringen har tatt sin beslutning. Ballen ligger hos regjeringen og ingen andre steder.

Reiseliv og fiske

Ordføreren trekker fram reiselivsnæringen som en bransje i vekst i Sør-Varanger.

- De har dyktige aktører og ansatte som gjør en svær jobb. Jeg er imponert over hvordan den nå har utviklet seg til en helårsnæring. En aktør fortalte meg at de måtte avlyse jula i år, fordi de får så mange nye asiatiske turister i denne perioden. Kommunen har produkter og produsenter i verdensklasse. At det i tillegg finnes spenstige planer for ye produkter lover godt. 

Rafaelsen har også fått med seg veksten i fiskeriene.

- Utviklingen på Bugøynes er positiv og vi er stolte av at vi har den fremste bedriften hva gjelder fangst, utvikling og salg av levende kongekrabbe. Det legges også til rette for hvitfiskmottak med kommunal støtte. Dette har blitt en suksess. Varangerfjorden har et stort potensiale for leveranser av vill fisk. Kanskje tiden er moden for å begynne å vurdere om all oppdrett skal være lukket eller landbasert. 

Rafaelsen sier han er dypt bekymret for en regjering som vil ødelegge forvaltningen av krabbefisket i Øst-Finnmark.

- Fiskerne i Øst-Finnmark skal ha førsterett til kvotene. Noe annet vil være ødeleggende for lønnsomhet og forvaltning. Høyre/Frp-regjeringen kan fort bli en trussel på den positive utviklingen som har skjedd på Bugøynes.

Flere partier i kommunestyret har sagt at de føler at de får gjennomslag for en aktiv næringspolitikk. 

- Det er noe jeg er tilfreds med. Her er det viktig at vi finner gode løsninger som vi kan stå sammen om.

Kunst, kultur og idrett

Rafaelsen mener at kunsten, kulturen og idretten har en sentral rolle i kommunen.

- Vi har et stort engasjement i den frivillige sektoren. Det legges ned et enormt arbeid av foreldre, besteforeldre og ildsjeler. Musikklivet engasjerer våre innbyggere med et bredt spekter i uttrykkene. At Pikene på broen åpner et visningssted for samtidskunst midt i gågata vil gi et nytt og spennende tilbud. Jeg håper vi kan få flere interessante etablering i sentrum av Kirkenes. 

Rafaelsen nevner arbeidet med å få kjøpt verdens største private Savio-samling, Bangsamlingen, som startet i januar.

- Takket være godt og hurtig arbeid er samlingen nå i Sør-Varanger kommunes eie. Stor takk til Sametinget, Finnmark fylkeskommune, FeFo, Tana og Varanger Museumssiida og kommunestyret i Sør-Varanger. Arbeidet med å planlegge et nytt Savio-museum kan snart komme i gang.

Olje, gass og Russland

Det neste Rafaelsen nevner i sitt årsregnskap er olje og gass.

- Regjeringen offentliggjorde 23. konsesjonsrunde 18. mai i år, samtidig som den 24. også er på plass nå. Næringslivet og kommunen arbeider sammen for at Kirkenes skal bli en sentral partner i utviklingen av felt i Barentshavet både på norsk og russisk side. Det lokale næringsliv har gått sammen og nye aktører ønsker å bruke Kirkenes som utgangspunkt for store maritime operasjoner. Kirkenes har store muligheter, fordi vi har bedrifter med en unik kompetanse på samhandling med Russland. Denne kompetansen gjennomsyrer vår kommune også i det omfattende folk-til-folk-samarbeidet. 

Rafaelsen var en av de som kom med sterkest kritikk for regjeringens bygging av grensegjerde på Storskog.

- Det er ingen behov for nye gjerder på Storskog. Det vi trenger er nye initiativ for utvidet samarbeid med Russland og Finland. Store industrielle samarbeidsprosjekter med Russland vil både ha positive stabiliserende og økonomiske fordeler på begge sider av grensen.

Kompetanse

Skal kommunen utvikles og omstilles, trengs det kompetanse, mener ordføreren.

- Vi har bedrifter som har høy kompetanse innenfor sine felt. Det vi har manglet, er tilbud om høyere utdanning. Det er derfor sært gledelig at vi nå får oppstart både av lærerutdanning høsten 2017 og sykepleierutdanning våren 2018. Dette kan bety starten på en permanent og forutsigbar større tilstedeværelse fra UiT, Norges arktiske univeristet.

Den øverste politiske lederen kunne innkassere en ny seier da det ble klart at 110-sentralen for Finnmark blir lagt til Kirkenes.

- Dette er en viktig og riktig beslutning for Finnmark. Jeg er veldig stolt over hvordan Finnmark klarte å stå samlet i denne saken. Her har gode krefter stått sammen og det er mange som kan ta æren for dette resultatet. Sør-Varanger kommune er allerede i gang med planleggingen. Vi ser at vi trenger mange samarbeidspartnere for å få realisert et sterkt beredskapssenter i Kirkenes. Det må innledes samarbeid med politi, Finnmarkssykehuset, Sivilforsvaret, Fylkesmannen og andre. Det er et stort arbeid som settes i gang, som sannsynligvis vil munne ut i et nytt bygg mellom politihuset og rådhuset.

Tjenestene

Kommunen fikk forleden sin andre mobbebot. 

- Jeg tror og håper at de fleste som bor og virker i Sør-Varanger er fornøyd med den tjenesteproduksjonen vi gir våre innbyggere. Men det vil alltid være områder hvor vi kan bli bedre. Vi har fått to bøter for ikke å ha tatt mobbing på alvor. Det er ikke godt nok! Dette skal vi lære av og jeg mener vi nå har tatt grep som skal hindre dette i framtiden. Men, dette krever selvsagt at vi alle har nulltoleranse for mobbing, hver eneste dag.

En undersøkelse avisa Finnmarken har gjennomført viser at ungdom i Sør-Varanger er de som er aller mest fornøyd i Finnmark med oppvekstmiljøet.

- Det er vi svært glade for. Det kan være en inspirasjon for ytterligere arbeid for å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge.

- Fortsatt er det for mange mennesker, også i Sør-Varanger, som sliter og føler seg satt utenfor samfunnet. På landsbasis ser vi at de økonomiske forskjellene mellom folk øker. Vi må som lokalsamfunn ikke bli blind for de som sitter nederst ved bordet. I en tid der velferd og tjenesteproduksjon er satt under press, tror vi i Arbeiderpartiet på at trygge arbeidsplasser og et godt samarbeid med fagbevegelse og frivilligheten er nødvendig om vi skal lykkes med å gi alle muligheten for et godt liv. Derfor er en av våre prioriteringer i denne kommunestyreperioden arbeidet med å få flere heltidsstillinger i Helse- og omsorgssektoren. Dette både for å skaffe trygge arbeidsplasser og gode tjenester for brukerne.

Rent flertall

Arbeiderpartiet og Rafaelsen fikk i SVA kritikk fra opposisjonspolitikere for å være for lite lydhør og for oppsatt på å bruke flertallet for å trumfe sine saker igjennom uten alt for mye debatt i de politiske organene.

- Kommunestyret er kommunens høyeste organ. Arbeiderpartiet sitter nå med rent flertall. Dette har velgerne ønsket gjennom valg. Vi har som parti et ansvar for også å ta de andre partienes synspunkter med når beslutninger skal fattes. Jeg ser klart at vi kan ha ulike vureringer om vi er dyktige nok i å inkludere de andre partiene, men faktum er at de fleste sakene som tas opp avgjøres enstemmig.

Budsjettarbeidet på rådhuset er i full gang. Snart skal budsjettet for 2017 avgjøres.

- De siste kommunene allerede blit stilt ovenfor store utfordringer. En hardt presset kommuneøkonomi har ført til reduksjon i tjenestetilbudet. Med konkursen for Sydvaranger gruve og de negative ringvirkninger for lokale bedrifter vil lavere skatteinngang bli en av konsekvensene. Gjennom budsjettprosessen som kommunen er inne i nå, må vi så langt vi klarer søkt å unngå nedbemanninger i kommunale virksomheter. Situasjonen vi står oppe i krever ekstraordinære tiltak og felles handling. 

I en tid der overføringene til kommunene går ned, innser Rafaelsen at 2017 kan bli utfordrende også for Sør-Varanger.

- Det blir vanskelig når regjeringen ikke øker de økonomiske rammene. Forslag til statsbudsjett legger opp til et økt rammetilskudd på 1,2 prosent for Sør-Varanger kommune, mens lønnsveksten i tariffområdet er på mellom 2,5 og 3 prosent. Vi får med andre ord mindre å rutte med.

Stramt

Dette fører til en stram politisk styring.

- For 2016 ser vi at utgifter till skole, barnehage og oppvekst følger budsjett. Det samme kan sies om teknisk drift og planlegging. Unntaket er helse og omsorg, hvor vi de siste årene har hatt omfattende overforbruk i forhold til vedtatt budsjett. Det ser ut som vi heller ikke i 2016 har hatt den nødvendige kontrollen på kostnadene i helse- og omsorgssektoren. Dette er ikke unikt for Sør-Varanger kommune. Men vi kan som politikere ikke leve med at administrasjonen ikke iverksetter våre tiltak. 

- Dette har vært et spennende år og jeg ser fram til tre nye år som ordfører i Norges mest fantastiske kommune, men det trenger ikke være like utfordrende hvert år. Jeg ser fram til å møte sør-varangerværingene på torg og i saler. Ta kontakt, det finnes alltid en løsning.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no