9. des
BYUTVIKLING: Rådmann Bente Larssen innser at Sør-Varanger kommune ikke har økonomi til å gjøre noe med Malmklang i uoverskuelig framtid og tror at et salg kan være bra for byutviklingen.
 
Rådmannen vil selge Malmklang
Rådmann Bente Larssen vil selge Malmklang. Sparebehovet for kommunen i 2014 er på minimum 27,2 millioner kroner. Hun utelukker ikke oppsigelser.

Publisert: 08.nov.2013 13:42
Oppdatert: 23.okt.2017 11:27

I tillegg til Malmklang ønsker Sør-Varanger kommunes øverste administrative leder å kvitte seg med Grendehuset på Jakobsnes og det gamle legekontoret i Bjørnevatn.

Ikke i balanse

I likhet med budsjettframlegget for 2013 legger rådmann Larssen heller ikke denne gang fram et budsjett i balanse. Rådmannen sier i sitt forord til politikerne at hun er ansvarlig for at saksbehandlingen til de politiske organene er forsvarlig.
– Det er utredet en rekke mulige omstillingstiltak som formannskapet kan ta stilling til i sin innstilling til kommunestyret. Mulige tiltak er utarbeidet etter mal som tidligere. Sparebehovet på minimum 27 millioner kroner er omfattende, og det er vanskelig å ha oversikt over alle virkninger av tiltakene og hvordan effektene påvirker hverandre når kommunestyrets budsjettvedtak skal iverksettes. Det er utarbeidet forslag til sparetiltak i størrelsesorden 32 millioner kroner, skriver Larssen i sin «hilsen» til politikerne. Hun innrømmer at dette er et vanskelig budsjettdokument å legge fram.
– Dokumentet viser hvor krevende kommunens økonomiske situasjon er.
Rådmannen skriver videre at hun over flere år har varslet om det økende omstillingsbehovet for kommunen.
– Den økte rente- og avdragsbelastningen, voksende pensjonsutgifter og høye lønnsoppgjør gjør at kommunens driftsutgifter øker mer enn inntektene. Kommunens driftsinntekter er forutsigbare fra skatt og rammetilskudd. Eiendomsskatten er også en forutsigbar inntekt som utgjør vel 3,4 prosent av driftsinntektene. Med utvidelse av eiendomsskatteområdet og nytakseringer fra år 2015 kan eiendomsskatten gi kommunen en merinntekt mellom 10 og 30 millioner kroner. Dersom kommunestyret velger å øke skattetrykket på eiendomsskatten, vil dette være med å avhjelpe den økonomiske situasjonen til kommunen, sier rådmannen og sier at det er særlig lønnsoppgjøret og pensjonen som bidrar til utgiftsveksten.

Kutt

Larssen skriver at det er innenfor grunnskolesektoren og pleie- og omsorgssektoren kommunen har de største utgiftsområdene.
– Det er derfor uunngåelig at den omstillingen som må foretas og kuttene som skal gjennomføres, må gjøres gjeldende innenfor disse sektorene. Synkende elevtall gjør det mulig å redusere driftsnivået i grunnskolen, sier Larssen.
Rådmannen sier at alle vil merke kuttene.
– De økonomiske nedskjæringer som er gjort tidligere, og ikke minst i 2013 er merkbare i organisasjonen. I utgangspunktet er det slik at enhver ytterligere nedskjæring vil ha konsekvenser for kvaliteten i tjenesteytingen, og dermed for brukere, ansatte og innbyggere. Det er tvingende nødvendig å bringe kommunens økonomi i balanse, den økonomiske omstillingen må fortsatt gis høyeste prioritet. Måtte vi i fellesskap lykkes, sier rådmannen.
Rådmannen legger i sitt grunnlagsdokument opp til en låneramme på 39,2 millioner kroner for 2014.

Nedbemanning

Rådmannen utelukker ikke oppsigelser av ansatte på grunn av overtallighet.
– Omfanget er imidlertid avhengig av kommunestyrets budsjettbehandling og vedtak om nedskjæringstiltak. Det kan synes som om omplassering og omorganisering i virksomhetene ikke lengre er et realistisk virkemiddel, sier Larssen.
Nedbemanningskriterier er for det første kvalifikasjoner og relevant kompetanse og så ansiennitet.
For å bringe kommunens driftsbudsjett for 2014 i balanse kreves det en budsjettreduksjon i størrelsesorden 27,2 mill.kr. Dersom kommunen skal fylle kravet til sunn kommuneøkonomi bør det også settes av sparemidler, altså budsjetteres med avsetning til fond. Det uttalte kravet til sunn kommuneøkonomi er at netto driftsresultat bør ligge på tre-fire prosent av driftsinntektene. For Sør-Varanger kommune vil dette utgjøre mellom 23-30 millioner kroner. Dersom en legger dette til grunn må kommunestyre vedta nedskjæring og omstillingstiltak i størrelsesorden vel 50-60 millioner kroner.
– Flere av nedskjæringstiltakene som ble vedtatt for 2013 har en ikke klart å effektuere i 2013. Dette gjelder blant annet nedleggelse av sykehjemsplasser, noe omstilling i skolene samt avvikling av leder- og administrative stillinger. Dette er igjen innarbeidet i budsjettet for 2014, sier rådmannen som sier hun jobber videre med å redusere innfor disse områdene, men ser at noe vil ta lengre tid enn først antatt.

Faktaboks

Rådmannen smørbrødliste for mulige kutt
1: Avviklingen av lærlingeordningen (1,5 millioner kroner i årlig besparelse de neste fire årene)
2: Avvikle tilskudd til de politiske partiene (partistøtten) (165 000 kroner).
3. Reduksjon av drifsttilskuddet til Sør-Varanger menighet med ti prosent (500 000 kroner).
4. Reduksjon av driftstilskudd til Norasenteret med ti prosent (241 000 kroner).
5. Reduksjon av driftstilskudd til museene med ti prosent (224 000 kroner).
6. Reduksjon av driftstilskudd til Barentshallene med ti prosent (644 000 kroner).
7. Eiendomsskatt - reduksjon av bunnfradraget for boligeiendommer (2,7 millioner kroner).
8. Avvikle startlånsordningen (400 000 kroner).
9. Avvikling av kinotilbudet (877 000 kroner).
10. Redusert tjenestetilbud kultur (320 000 kroner).
11. Avvikle kommunens ungdomsarbeid - alternativ 1 (924 000 kroner).
12. nedleggelse av ungdomsklubbene - alternativ 2 (450 000 kroner).
13. Avvikle kulturtiltak for funksjonshemmede (482 000 kroner).
14. Avvikle tilskudd til frivillige lag og foreninger og andre samarbeidspartnere (700 000 kroner).
15. Redusert tjenestetilbud ved bibliotekene (210 000 kroner).
16. Redusert tjenestetilbud ved Kirkenes kompetansesenter. (500 000 kroner).
17. Omstillinger i grunnskolen (3,387 millioner kroner).
18. Redusert tjenestetilbud ved PP-tjenesten (1 million kroner).
19. Reduksjon i kostnader til skoleskyss (300 000 kroner).
20. Reduksjon i kulturskoletilbudet (500 000 kroner).
21. Nedleggelse av Skogfoss barnehage (1,3 millioner kroner).
22. Nedleggelse av Utsikten dagsenter (1,984 millioner kroner).
23. Nedleggelse av Kilden dagsenter (1,168 millioner kroner).
24. Nedleggelsen av Møteplassen (500 000 kroner).
25. Redusert tjenestetilbud ved Psykisk helsetjeneste (500 000 kroner).
26. Avvikle Frivilligsentralen (300 000 kroner).
27. Avvikle Frisklivssentralen (314 000 kroner).
28. Reduksjon innenfor omsorgstjenestene (5 millioner kroner).
29. Redusert bemanning Prestøyhjemmet (400 000 kroner).
30. Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter (3,025 millioner kroner).
31. Bruk av næringsfondsmidler til dekking av lønnsutgifter (500 000 kroner).
32. Ny brannordning - alternativ 1; reduysert bemanning etter forskriftens bestemmelser for tettsted (2,5 millioner kroner).
Alternativ 2 - endring av dagens brannordning til 2-døgnkasertnert (1,5 millioner kroner).
33. Innføring ny avgiftsparkering (0).
34. Konkurranseutsetting av veidrift og veivedlikehold (0).
35. Styrking av tjenestetilbudet på Helsestasjonen (pluss 500 000 kroner).

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no